Kameňolomy ZPS | Všeobecné obchodné podmienky
Kameňolomy a pieskovňa na Zemplíne
kameňolomy, pieskovne, kameň
828
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-828,ajax_fade,page_not_loaded,,paspartu_enabled,paspartu_on_bottom_fixed,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky slúžia k tomu, aby mal obchodný styk pre našu spoločnosť ako predávajúceho, ako aj pre našich obchodných partnerov jasnú a záväznú bázu pri vybavovaní obchodných záležitostí. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa opierajú o slovenský právny poriadok.

 

I. Podmienky dodania

 

 1. Ak kupujúci odobral kamenivo od predávajúceho na základe objednávky kupujúceho má sa za to, že kupujúci akceptoval Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho v celom rozsahu a bez výhrad.
 2. Kupujúci je povinný predmet kúpy odobrať v termíne dohodnutom s predávajúcim resp. uvedenom v objednávke.
 3. Dodanie kameniva sa uskutoční jeho odovzdaním dopravcovi kupujúceho – vodičovi nákladného vozidla, ktorého kupujúci poverí (zabezpečí) na odvoz objednaného kameniva.
 4. Prevzatie kameniva vodičom nákladného vozidla sa vždy považuje za prevzatie kameniva kupujúcim. Vodič nákladného vozidla svojim podpisom na dodacom liste záväzne a neodvolateľne potvrdzuje prevzatie kameniva kupujúcim.
 5. Kupujúci vyhlasuje, že osoba oprávnená na podpisovanie dodacích listov je vždy vodič nákladného vozidla, a to bez ohľadu na to v akom je vzťahu ku kupujúcemu (bez ohľadu na to či kupujúci zabezpečuje odvoz kameniva vlastnými vozidlami alebo externým dopravcom).
 6. Osoba oprávnená na podpisovanie dodacích listov uvedená v bode 5 tohto článku je povinná skontrolovať množstvo odobratého kameniva priamo pri odbere kameniva počas váženia naloženého kameniva. Podpisom dodacieho listu v ktorom je uvedené množstvo kameniva kupujúci potvrdzuje správnosť odobratého množstva kameniva. Kupujúci nie je oprávnený dodatočne reklamovať množstvo odobratého kameniva. Dodací list bude okrem informácii o množstve odobratého kameniva obsahovať aj údaje o evidenčnom čísle nákladného vozidla preberajúceho kamenivo, dátume a hodine prevzatia, priezvisko, meno a podpis vodiča nákladného vozidla.
 7. Predávajúci naloží kupujúcemu kamenivo v množstve podľa objednávky kupujúceho a výlučne podľa pokynov kupujúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dodržanie prípustnej maximálnej nosnosti naloženého nákladného vozidla kupujúceho.
 8. Kupujúci vyhlasuje, že nesie plnú zodpovednosť za dodržanie prípustnej maximálnej nosnosti naloženého nákladného vozidla.

 

II. Cena

 

 1. Kúpna cena je určená podľa cenníkov platných v príslušnom kameňolome ak v objednávke nie je uvedené inak.
 2. Kúpna cena je určená v EUR bez DPH ak v objednávke nie je uvedená iná cena.
 3. Kupujúci uhradí kúpnu cenu predávajúcemu podľa skutočne odobratého množstva kameniva pričom výlučne záväzné je množstvo kameniva uvedené v dodacích listoch na základe váženia.

 

III. Platobné podmienky

 

 1. Faktúru predávajúci odošle na adresu sídla spoločnosti kupujúceho spolu s podpísanou objednávkou a dodacím listom. Kupujúci je povinný predávajúcemu kúpnu cenu zaplatiť v lehote splatnosti faktúry, ktorá je vyznačená v objednávke s tým, že lehota splatnosti začína plynúť od doručenia faktúry kupujúcemu. Lehotu splatnosti faktúry vyznačí predávajúci na objednávke. Ak lehota splatnosti nebude vyznačená v objednávke, predávajúci a kupujúci sa dohodli na lehote splatnosti faktúry, ktorá je 10 dní s tým, že lehota splatnosti začína plynúť od doručenia faktúry kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať najmenej nasledovné náležitosti – Označenie (obchodné meno a sídlo) kupujúceho a predávajúceho, číslo objednávky, číslo faktúry, deň vyhotovenia a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu predávajúceho, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu, označenie dodaného tovaru množstvo, frakčná skladba, údaj a písomný doklad o tom, kedy bol tovar odovzdaný a prevzatý (dodací list s podpisom oprávnenej osoby kupujúceho bod 5 článok I), odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby predávajúceho.
 2. Podkladom na vystavenie faktúry budú dodacie listy. Množstvo kameniva v objednávke kupujúceho je len orientačné.
 3. Ak kupujúci mešká so zaplatením ceny, je predávajúci oprávnený fakturovať úroky z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
 4. Kupujúci sa zaväzuje nahradiť predávajúcemu všetky škody, ktoré by mu následkom omeškania s platením kúpnej ceny vznikli ako aj všetky náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti s vymáhaním pohľadávok vzniknú (súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia, odplata inkasnej spoločnosti a pod.).

 

IV. Nadobudnutie vlastníckeho práva

 

 1. Kupujúci sa stáva vlastníkom dodaného kameniva dňom zaplatenia kúpnej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody, straty, náhodného zhoršenia alebo poškodenia materiálu prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania kameniva vodičovi nákladného vozidla (bod 6 článok I) na prepravu do miesta určenia.

 

V. Záverečné ustanovenia

 

 1. V prípade, že pri vzniku akéhokoľvek sporu nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim, pre riešenie sporov bude príslušný všeobecný súd v mieste sídla odporcu.
 2. Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť alebo iný doklad podľa objednávky adresátovi na adresu jeho sídla uvedenú v objednávke, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
 3. Ak by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli právne neúčinné alebo by sa právne neúčinnými stali, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.

 

V Trebišove, dňa …………….

 

Za predávajúceho:                                                                                            Za kupujúceho: